public_shop

สมัครสมาชิก Virtual Learning by YourNextU

First Sight Journey

Package ท่องโลกการเรียนรู้มือใหม่
ระยะเวลาเรียน 8 ชั่วโมง
ราคา 3,200 1,600 บาท

เลือก Package
Intermediate Journey

Package ท่องโลกการเรียนรู้มือใหม่
ระยะเวลาเรียน 16 ชั่วโมง
ราคา 6,400 3,200 บาท

เลือก Package
Advanced Journey

Package ท่องโลกการเรียนรู้ก้าวไกล
ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
ราคา 7,600 3,800 บาท

เลือก Package
Grand Journey

Package ท่องโลกการเรียนรู้จัดใหญ่
ระยะเวลาเรียน 40 ชั่วโมง
ราคา 14,400 7,200 บาท

เลือก Package